Obowiązek szkoleń BHP

Obowiązek szkoleń BHP

Szkolenia BHP są niezwykle ważną sprawą dla zachowania bezpiecznych warunków pracy osoby zatrudnionej na danym stanowisku jak też wobec jej współpracowników. Każdy pracodawca winien zorganizować takie szkolenie, na które składają się: instruktaż wstępny a w jego obrębie zapoznanie z ogólnymi zasadami BHP, szkolenie pracownika pod względem zajmowanego stanowiska oraz szkolenie okresowe przeprowadzane w określonych odstępach czasu, wyznaczonych dla każdego typu wykonywanej pracy.

Najdłuższy okres obowiązuje pracowników administracyjno- biurowych 6 lat, z kolei pracownicy BHP, inżynierowie, kierownicy, mistrzowie i brygadziści powinni wykonywać je nie rzadziej jak raz na 5 lat. Pozostali zatrudnieni mają obowiązek przechodzić tego typu szkolenia co 3 lata o ile nie stykają się w swojej pracy z czynnikami szczególnie szkodliwymi.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie sam zorganizować kursu BHP dla firmy może skorzystać z usług firm specjalizujących się w tej dziedzinie, posiadających wymagane kwalifikacje ku temu. Jeśli chodzi o instruktaż stanowiskowy wchodzący w skład szkolenia BHP jest on skierowany głównie do osób pełniących funkcje robotników i bezpośrednio obsługujących produkcję.

Pracownicy tacy zapoznają się w ramach szkolenia z niebezpieczeństwami jakie grożą podczas wykonywania powierzonej im pracy, metodami bezpiecznego jej wykonywania oraz sposobami ochrony przed występującymi zagrożeniami. W tym przypadku instruktaż powinien być przeprowadzony przez osobę kierującą daną grupą zatrudnionych i posiadającą kwalifikacje w tym kierunku. Ponadto instruktora powinno cechować doświadczenie zawodowe a on sam musi wcześniej odbyć wskazane szkolenia, dotyczące metod prowadzenia instruktażu.

Obowiązkowe szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kończą się egzaminem a ich zadaniem jest powtórzenie pewnych zasad, przepisów oraz wiedzy na temat umiejętności pozwalających na właściwe wykonywanie pracy oraz ratowanie ludzkiego życia w sytuacjach jego zagrożenia jak też przeciwdziałania wszelkim niebezpieczeństwom.

Dodatkową funkcją szkoleń okresowych jest zapoznawanie pracowników z nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi jak też technicznymi. Fakt, że są obowiązkowe odbywają się w czasie przeznaczonym na pracę a koszty  ich organizacji ponosi w całości pracodawca.