Nowa norma ISO 45001:2018 dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Nowa norma ISO 45001:2018 dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Norma ISO 45001:2018, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to nowa, międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, której głównym celem jest zwiększenie globalnej spójności standardów obowiązujących na stanowiskach pracy bez względu na branżę, w której operuje dana firma.

Głównym celem, dla którego Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) stworzyła nową normę dotyczącą bhp jest zmniejszenie liczby wypadków w pracy oraz chorób zawodowych, których liczby odnotowywane rocznie przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organization, ILO) są zatrważające.

ISO 45001:2018 jest formalnym zastąpieniem obowiązującej dotąd normy OHSAS 18001, wyznaczając swoimi założeniami ramy, które zastosowane na każdym i dowolnym etapie łańcucha dostaw przyczynią się do stworzenia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy oraz zaowocują w ciągłym udoskonalaniu wspomnianych warunków. Norma ISO 45001:2018 jest oparta na Załączniku SL — co oznacza że jest ona skonstruowana podobnie jak wiele norm ISO opublikowanych po roku 2015, w tym normy ISO 9001 dotyczącej systemów zarządzania jakością. Jakie są główne założenia normy ISO 45001:2018 i czym różnią się one od poprzedzającej ją normy?

Założenia normy ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018 jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy i została stworzona w oparciu o poprzedzającą ją normę OHSAS 18001, z uwzględnieniem nowych statystyk i danych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach na całym świecie.

Choć wdrożenie normy do systemu zarządzania jest dla firm decyzją czysto strategiczną i operacyjną, funkcjonowanie w zgodzie z nią niesie za sobą wiele korzyści. Nowa norma umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, prowadzącej do stworzenia bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy poprzez eliminację występujących tam czynników uciążliwych dla zdrowia i życia pracowników.

Warto zaznaczyć, że norma ISO 45001 nie określa szczegółowych kryteriów dotyczących wydajności w zakresie BHP, oraz w żaden sposób nie narzuca konkretnej konstrukcji projektu systemu zarządzania BHP w firmie. Ten powinien bowiem zostać dostosowany do potrzeb własnych firmy w zakresie zapobiegania obrażeniom i chorobom możliwym do wystąpienia na danym stanowisku pracy. Ze względu na bardzo różnorodną charakterystykę poszczególnych gałęzi przemysłu niemożliwe byłoby stworzenie jednej grupy wytycznych dla wszystkich możliwych stanowisk pracy. Każdy rodzaj systemu zarządzania bezpieczeństwem może być zgodny z wymaganiami normy, o ile da się skutecznie wykazać, że jest odpowiedni dla organizacji i działa bez zarzutów.

Głównymi założeniami normy ISO 45001:2018 są działania zgodne z modelem Deminga (PDCA), zakładające przede wszystkim wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, angażowanie pracowników w planowanie nowych rozwiązań, zachęcanie zarządu do podejmowania stanowczych działań w kontekście minimalizowania ryzyka, czy też ciągłe udoskonalanie systemów zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o uzyskiwane w danym systemie rezultaty.

Najważniejsze zmiany w nowej normie

Biorąc pod uwagę fakt, że norma ISO 45001 jest strukturalnie dopasowana do pozostałych norm ISO, główną zmianą pomiędzy nią, a normą OHSAS 18001 będzie nacisk na kontekst organizacji i wpływ jaki na bezpieczeństwo wywierają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, którymi mogą tu być akcjonariusze firmy czy też sami klienci. Po ISO 45001 należy oczekiwać też większego nacisku na rolę najwyższego kierownictwa oraz ich gotowość do reagowania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.

Należy zauważyć także, że ISO 45001 zauważa rolę, jaką w kontekście bezpieczeństwa odgrywa rozwiązywanie problemów i możliwości związanych z systemem zarządzania BHP. W porównaniu z OHSAS 18001, wymagania dotyczące identyfikacji zagrożeń w nowej normie są bardziej zdefiniowane, z wyraźnie proaktywnym podejściem do identyfikacji zagrożeń.